Skip to Content

Memorandum

MEMORANDUM /  UPPROP

Kampanj inför:
Europaåret för det industri- och teknikhistoriska arvet

 

Europas organisationer för det industriella kulturarvet:

 • åberopar beslut nr 2, avsnitt A-II, från den andra europeiska konferensen med ministrar ansvariga för arkitekturarvet (Granada, 3-4 oktober 1985), vilken har som syfte att vidga arvsbegreppet till att bland annat omfatta det teknik- och industrihistoriska arvet
 • åberopar beslut nr 3, avsnitt En.en, från den andra europeiska konferensen med ministrar ansvariga för kulturarvet (Malta, 16-17 januari 1992), vilken begärde en fördjupning av innebörden i begreppet 'kulturarv', främst genom att:
  • identifiera delar av kulturarvet som har otillräckligt skydd eller helt saknar skydd;
  • precisera specifika och lämpliga strategier för detta ändamål, samt;
  • verka för att skapa ökad medvetenhet om detta arv i det europeiska samhället (enligt beskrivning under paragraf C.b. av densamma )
 • åberopar beslut nr 2, stycke II.b, från den fjärde europeiska konferensen med ministrar ansvariga för kulturarvet (Helsingfors, 30-31 maj 1996), som gör gällande att strategier som verkar för att uppnå hållbar kulturturism även ökar allmänhetens möjligheter att uppskatta olika delar av det europeiska kulturarvet, inklusive det teknik- och industrihistoriska arvet
 • hänvisar till rekommendation nr R (90) 20, från Europarådets ministerkommitté angående skydd och bevarande av det tekniska, industriella och ingenjörstekniska arvet i Europa (13 september, 1990), vilken bland annat förespråkar vikten av att främja en ökad medvetenhet om och uppskattning av detta kulturhistoriska arv, dels genom kampanjer riktade till allmänheten dels genom turistsatsningar
 • åberopar det unika och tveklöst europeiska bidraget till framväxten av det moderna industriella och tekniska samhället
 • åberopar värdet i det fasta och rörliga tekniska och industriella europeiska arvet liksom de olika hot som riskerar att förstöra detsamma
 • åberopar det europeiska byggnadsvårdsårets (1975) genomslagskraft och betydelsen av andra initiativ, såsom Europarådets gemensamma kulturhusdagar, för att sprida kunskap om bevarandet av kulturarvet

Europas organisationer för det industriella kulturarvet föreslår härmed att Europarådet, Europeiska unionen, medlemsländerna och internationella myndigheter och organisationer, som verkar för forskning, bevarande och spridning av kunskaper om kulturarvet, verkar för:

 • att inleda en bred kampanj med syfte att främja en ökad kännedom och uppskattning hos allmänheten, myndigheter, institutioner och organisationer, att påvisa det akuta behovet av att bevara det europeiska teknik- och industrihistoriska arvet, att tillmäta arvet det värde som det förtjänar ur historisk och vetenskaplig synvinkel samt för dess kulturella betydelse, som möjliggör en förståelse för den sociala och ekonomiska utvecklingen i våra länder

Europas organisationer för det industriella kulturarvet vill därför föreslå:

 • att en kampanj bör startas för det europeiska industri- och teknikhistoriska arvet.

 


Om er organisation stödjer detta upprop, vänligen kopiera dokumenttexten till ert brevpapper och skicka den daterade och signerade kopian (underskrifter från två behöriga personer är önskvärt) till följande adress:  kontaktadress 

 

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign