Skip to Content

E-FAITH Grups directius temàtics

Grups directius temàtics prepararan activitats i iniciatives de creació de xarxes i pan-europeus per al 2015

 • Els grups de direcció preparán el llançament, i desenvoluparan i coordinaran les iniciatives de xarxa de temàtiques trans-fronteres per la celebració del Any 2015 com el any del Patrimoni Industrial i Tècnic de Europa.
 • Elaboren idees, iniciatives i esdeveniments que tindran lloc durant l'Any del Patrimoni Industrial i Tècnic Europeu.
 • El seu primer objectiu és desenvolupar la cooperació i l'intercanvi d'idees entre les associacions i voluntaris de diferents països europeus i posar les bases per a la creació de xarxes trans-frontereres de temes específics


Com configurar un grup de direcció?
 

 • La iniciativa és presa per una associació sense ànim de lucre, d'un dels Estats membres del Consell d'Europa.
 • L'iniciador (líder) implica almenys dues associacions (socis) de dos països diferents, que siguin estats membres del Consell d'Europa, per desenvolupar conjuntament els conceptes.
 • L'iniciador formula un tema i una declaració de la missió, que es discuteix en el grup de direcció, que es modificarà si es necessari, i finalment s’acceptarà pel Consell de Direcció de la E-FAITH .
 • El grup també defineix l'idioma (s), que es pot utilitzar per a la comunicació interna entre els socis del grup i participants en el projecte, i el llenguatge (s), que es pot utilitzar per enviar informació i detalls al grup .
 • Conjuntament, els líders i els socis definirán els objectius, els resultats i els lliuraments que volen produir el 2015; ells poden preveure activitats futures més enllà del 2015.

Finançament
Actualment no hi ha fons disponibles per als grups directius, però - per descomptat - que estan ben posicionats per participar en els programes europeus i / o, amb l'ajuda i assessorament d'E-FAITH, sol.licitar finançament de la UE.

Grups directius ja establerts:

 • grup de direcció "xemeneies de fàbrica i la memòria col.lectiva - Cheminées d'usine et mémoire collective"
  > mes informació -
   
 •  grup de direcció "Patrimoni industrial perillós - Dangerous industrial heritage - Patrimoine industriel dangereux"
  > mes informació
   
 • grup de direcció sobre el patrimoni de la grua Europea.
   > mes informació

Si vols unir-te o enviar informació a un dels grups de direcció, si us plau poseu-vos en contacte amb l'associació de coordinació

Idees i propostes

Les següents propostes dels grups directius temàtics han arribat fins a nosaltres, però encara no s'han activat.
Alguna persona està interessada en la coordinació o unir-se a un dels següents temes o propostes?
Si us plau, poseu-vos en contacte amb la nostra secretaria

 • industrial tourism / tourisme industriel / turisme industrial
 • adaptive re-use of industrial buildings / réaffectation de bâtiments industriels / reutilització adaptativa d'edificis industrials
 • worker's villages and company towns / villages et cités industriels / colònies de treballadors i els pobles de l'empresa
 • training of volunteers in industrial and technical heritage / la formació dels voluntaris en el patrimoni industrial i tècnic
 • young people and industrial and technical heritage / joves i patrimoni industrial i tècnic
 • the production of mill stones, mill stone quarries / la producció de pedres de molí, les pedreres de pedra de molí
 • M3 - May Mill Month, Mai Mois des Moulins, Mai Mühlemonat, mayo mes de molinos, maggio mese di mulini, Maig Mes dels Molins
 • setting up a network of historic breweries and brewery museums / la creació d'una xarxa de fàbriques de cervesa i museus històrics de la cerveseria
 • conservation and re-use of railway stations / conservació i reutilització de les estacions de ferrocarril
 • saving and adaptive re-use of thermal power stations / salvaguarda i reutilització adaptada de les centrals tèrmiques
 • canals and their heritage / canals i el seu patrimoni
 • restoration principles and conservation-restoration practice of industrial and technical heritage / Principis de restauració i pràctica de la conservació-restauració del patrimoni industrial i tècnic
 • ...

 

Per què no crear grups directius regionals, per exemple, per desenvolupar la cooperació entre les organitzacions del patrimoni industrial a la Mediterrània o a l'àrea del Mar del Nord? O sobre temes que encara no són populars (com el patrimoni industrial de la indústria química o la de metalls no ferrosos )?

 

Alguna altra idea???

Per coordinar o executar un grup de direcció, si us plau poseu-vos en contacte amb la nostra secretaria !

 

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign