Skip to Content

E-FAITH thematische stuurgroepen

Er worden thematische stuurgroepen opgericht - die zullen instaan voor de uitbouw van netwerken en het organiseren van pan-Europese activiteiten in 2015  

 • Stuurgroepen staan in voor de voorbereiding, het lanceren, het organiseren en het coördineren van thematische grensoverschrijdende initiatieven in het kader van het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed 2015.
 • Zij ontwikkelen en plannen ideeën, initiatieven en evenementen die in 2015 zullen plaatsvinden tijdens het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed
 • De bedoelin van deze stuurgroepen is - op de eerste plaats - internationale samenwerking en de uitwisseling van ideeën tot stand brengen tussen verenigingen en vrijwilligers uit verschillende Europese landen. Daarnaast staan ze in voor het opzetten van grensoverschrijdende netwerken over specifieke thema's en onderwerpen.

Hoe een stuurgroep oprichten ? 

 • Het initiatief dient genomen door een organisatie zonder winstoogmerk (NGO) uit één van de lidstaten van de Raad van Europa.
 • De initiatiefnemer (groepsleider) betrekt minstens twee andere verenigingen (partners) uit twee andere lidstaten van de Raad van Europa; samen leggen ze de concepten vast.
 • De initiatiefnemer stelt een thema vast en formuleert een mission statement. De 'mission statement' wordt binnen de stuurgroep besproken, indien nodig aangepast,  voorgelegd aan en aanvaard door de raad van bestuur van E-FAITH.
 • De groep stelt de taal (talen) vast waarmee binnen de groep tussen partners en deelnemers gecommuniceerd wordt, en ook de talen waarin men informatie en details aan de groep kan toezenden.
 • De groepsleider en de partners definiëren de doelstellingen, en de in 2015 geplande en verhoopte resultaten; zij kunnen ook overwegen om de werking van de stuurgroep na 2015 verder te zetten en dit in hun planning op te nemen.

Financiering
Op dit ogenblik is er geen financiering voor de stuurgroepen voorzien, en dienen ze dus telkens zelf de nodige middelen voor hun werking te vinden. Natuurlijk zullen zij goed geplaatst zijn om deel te nemen aan Europese programma's en/of, met de hulp van E-FAITH, een dossier op te stellen voor tussenkomsten in het kader van één van de EU-programma's

Reeds opgestarte stuurgroepen:

 • stuurgroep "Factory Chimneys and collective memory - Cheminées d'usine et mémoire collective" (Fabrieksschoorstenen en collectieve herinnering)
  > meer informatie
   
 • stuurgroep "Dangerous industrial heritage" (Gevaarlijk industrieel erfgoed) over het behoud en ontsluiting van vervuilde sites, oude chemische fabrieken, asbest, radioactief erfgoed, veiligheid en hygiëne,  etc.
  > meer informatie
   
 • stuurgroep European crane heritage (Europees kranenerfgoed)
   > meer informatie

Indien U wil meewerken aan één van deze stuurgroepen of hen informatie toezenden, neem dan contact met de coördinerende organisatie (zie contactgegevens op elke voorstellingspagina)

Ideeën en voorstellen

Er bereikten ons een reeks voorstellen en ideeën voor thematische stuurgroepen, maar deze werden nog niet in realiteit omgezet.
Er wordt gezocht naar organisaties en/of personen die zich willen inzetten voor de coördinatie van één van volgende onderwerpen, en ook organisaties en personen die er hun medewerking willen aan verlenen.
Interesse ?
Contacteer dan ons secretariaat

 • industrial tourism / tourisme industriel (industrieel toerisme)
 • adaptive re-use of industrial buildings / réaffectation de bâtiments industriels (herbestemming van industriële gebouwen)
 • worker's villages and company towns (arbeiders- en fabrieksdorpen)
 • training of volunteers in industrial and technical heritage (de opleiding van vrijwilligers)
 • young people and industrial and technical heritage (jongeren en industrieel en technisch erfgoed)
 • de productie van maalstenen en de steengroeven die deze produceerden
 • M3 - May Mill Month, Mai Mois des Moulins, Mai Mühlemonat, Mayo mes de molinos, maggio mese di mulini, Mei Molenmaand
 • setting up a network of historic breweries and brewery museums (het opzetten van een netwerk van historische brouwerijen en brouwerijmusea)
 • conservation and re-use of railway stations (conservatie en herbestemming van oude spoorwegstations)
 • saving and adaptive re-use of thermal power stations (het redden en herbestemmen van oude thermische elektriciteitscentrales)
 • canals and their heritage (kanalen en hun erfgoed)
 • restoration principles and conservation-restoration practice of industrial and technical heritage (restauratieprincipes en de praktijk van conservatie-restauratie van industrieel en technisch erfgoed)
 • ...

En, waarom niet regionale stuurgroepen in het leven roepen, bv om de samenwerking te bevorderen tussen industriueel erfgoedorganisaties rond de Middellandse Zee of de Noordzee ?
Of thematische stuurgroepen over thema's die nog niet populair zijn (zoals het industrieel erfgoed van de chemische of non ferro-nijverheid) ?

Of, heeft U nog andere ideeën ???
Ze zijn  welkom !

Indien U een stuurgroep wil tot stand brengen, of wil meewerken/meedenken aan één van de voorstellen, contacteer dan zo snel mogelijk ons secretariaat

 

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign