Skip to Content

Memorandwm

M E M O R A N D W M
Ymgyrch dros gael
Blwyddyn Dreftadaeth Ddiwydiannol a Thechnegol Ewropeaidd

Y Mudiadau Treftadaeth Ddiwydiannol Ewropeaidd:

 • gan ystyried Penderfyniad n/2, par. A-ii, 2il Gynhadledd y Gweinidogion Ewropeaidd dros Dreftadaeth Bensaernïol (Granada, Hydref 3-4, 1985), sy'n ceisio ehangu'r syniad o Dreftadaeth i gynnwys, ymhlith eraill, Treftadaeth Dechnegol a Diwydiannol
 • gan ystyried Penderfyniad n/3, par A.a, 3edd Cynhadledd y Gweinidogion Ewropeaidd dros Dreftadaeth Ddiwylliannol (Ynys Melita, Ionawr 16-17, 1992), fu'n gofyn am roi blaenoriaeth i'r syniad cynyddol o 'Dreftadaeth', yn arbennig drwy'r canlynol:
  • dynodi'r categorïau Treftadaeth hynny sydd heb eu hamddiffyn yn ddigonol neu hyd yn oed o gwbl;
  • diffinio strategaethau penodol ac addas yn y maes hwn a hefyd;
  • annog mwy o ymwybyddiaeth o'r Dreftadaeth hon ymhlith cymdeithasau Ewropeaidd (fel sy'n cael ei ddisgrifio yn par. C.b. o'r un Penderfyniad)
 • gan ystyried Penderfyniad n/2, par II.b, 4edd Cynhadledd y Gweinidogion Ewropeaidd dros Dreftadaeth Ddiwylliannol (Helsinki, Mai 30-31, 1996), sy'n egluro y gall strategaethau twristiaeth gynaladwy gynyddu gwerthfawrogiad y cyhoedd o sawl agwedd ar ddiwylliant Ewropeaidd, gan gynnwys ei Threftadaeth Dechnegol a Diwydiannol
 • gan ystyried Argymhelliad N/ R (90) 20 Pwyllgor Gweinidogion Cyngor Ewrop ar fater Diogelu a Chadwraeth Treftadaeth Dechnegol, Diwydiannol a Pheirianyddol yn Ewrop (Medi 13, 1990) sy'n argymell, ymhlith pethau eraill, yr angen i hyrwyddo ymwybyddiaeth cyffredinol a gwerthfawrogiad o'r Dreftadaeth hon drwy ymgyrchoedd wedi eu cyfeirio at y cyhoedd yn gyffredinol a thrwy dwristiaeth
 • gan ystyried cyfraniad unigryw a diymwad Ewrop i dwf y Gymdeithas Ddiwydiannol a Thechnegol fodern
 • gan ystyried pwysigrwydd y Dreftadaeth Dechnegol a Diwydiannol sydd wedi ei chodi neu sy'n symudol yn Ewrop ynghyd â'r bygythiadau niferus sy'n ei pheryglu
 • gan ystyried effaith y Flwyddyn Dreftadaeth Bensaernïol Ewropeaidd (1975) a mentrau megis y Dyddiau Agored Treftadaeth Ewropeaidd i ledaenu ymwybyddiaeth o Gadwraeth Treftadaeth

Mae'r Mudiadau Treftadaeth Ddiwydiannol Ewropeaidd drwy hynny'n gofyn i Gyngor Ewrop, Yr Undeb Ewropeaidd, yr aelod-wladwriaethau, a'r mudiadau rhyngwladol sy'n weithgar ym meysydd astudio, cadw a chynyddu ymwybyddiaeth o Dreftadaeth:

 • i gychwyn ymgyrch eang i hyrwyddo ymwybyddiaeth gynyddol a gwerthfawrogiad ymhlith y cyhoedd, awdurdodau a sefydliadau cyhoeddus, a chyrff anllywodraethol, o'r angen ar fyrder i arbed Treftadaeth Dechnegol a Diwydiannol Ewrop, a rhoi iddi'r ystyriaeth y mae'n ei haeddu ar sail ei phwysigrwydd Hanesyddol a Gwyddonol a thrwy, ei harwyddocâd Diwylliannol, gynnig modd o ddeall datblygiad cymdeithasol ac economaidd ein gwledydd.

Gan hynny, mae'r mudiadau Treftadaeth Ddiwydiannol Ewropeaidd yn cynnig:

 • y dylid lansio ymgyrch dros gael Blwyddyn Dreftadaeth Ddiwydiannol a Thechnegol Ewropeaidd

 

 


Os ydy'ch mudiad chi'n cefnogi'r Memorandwm hwn, gosodwch gopi ohono ar eich papur llythyrau busnes ac anfon copi wedi ei awdurdodi ohono, wedi ei ddyddio a'i lofnodi gan eich cynrychiolydd(wyr) i un o'r cyfeiriadau isod:

Campaign Secretariat of the Campaign for an European Industrial and Technical Heritage Year
(Ysgrifenyddiaeth yr Ymgyrch dros gael Blwyddyn Treftadaeth Ddiwydiannol a Thechnegol Ewropeaidd)
E-FAITH
c/o Vredelaan 72
B-8500 Kortrijk
Flanders-Belgium
Ffacs/Fax (+32)56.255173

 

 

 

 

2015 - European Industrial and Technical Heritage Year2015

European Industrial and Technical Heritage Year
Année européenne du patrimoine industriel et technique
Jahr des Industriellen und Technischen Erbes
Anno del Patrimonio Industriale e Tecnico Europeo
Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico

>>to the campaign